Menü
Kosár

DASTY FÜRDOSZOBA TISZTÍTÓ SZÓRÓFEJES 750ml

DASTY FÜRDOSZOBA TISZTÍTÓ SZÓRÓFEJES  750ml
DASTY FÜRDOSZOBA TISZTÍTÓ SZÓRÓFEJES 750ml
  • Raktáron: Készleten: 311 db
  • Cikkszám: RSO-00541
  • Tömeg: 0.85kg
  • EAN: 8051566121397
1.790 Ft
Nettó ár: 1.409 Ft

Dasty Fürdőszoba tisztító hatékony tisztítószer a fürdőszoba minden felületére. Az új formulának köszönhetően lúgos (nem savas), így lehet még márványon is használni. Tiszta, higiénikus, kellemes illat takarítás után.

Használat: Közvetlenül és egyenletesen permetezze a terméket a felületre, és nedves ruhával vagy szivaccsal törölje le.
Kiszerelés: 750ml
 Figyelmeztetés
Figyelmeztető mondatok:
H319: Súlyos szemirritációt okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102: Gyermekektől elzárva tartandó.
P264: A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.
P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem/… használata kötelező.
P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak
megfelelően.
Akut toxicitási érték (ATE mix):
BIZTONSÁGI ADATLAP
1907/2006/EK (REACH), 2015/830/EU szerint
Dasty Fürdőszoba tisztító Professional
Összeállítva: 2018.09.24. Revízió: 2020.03.31. 4. verzió Oldal: 2/11
1,14 % (orális) –a a keveréknek ismeretlen toxicitású termék(ek)ből áll.
Kiegészítő címkézés:
Mosószer/tisztítószer keverék (ld. 15. szakasz).
2.3 Egyéb veszélyek:
A termék nem felel meg a PBT/vPvB (1907/2006 /EK REACH rendeletek XIII. Mellékletének megfelelő) kritériumnak.

új vélemény

Megjegyzés: HTML kód nem iileszthető be!
Rossz Kiváló
Hitelesítés